Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_pro is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 89

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_metaurl is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 108

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$pprshowcols is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 110

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_first_install is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 112

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_newwindow is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 1593
Soorten cheques - Lenengeld.eu

Wat is een ‘gecertificeerde’ cheque ?

Wanneer je als begunstigde enerzijds wel een cheque wil aanvaarden als betaling, maar anderzijds zeker wil zijn dat deze cheque ook gedekt is en blijft, kan je betaling door middel van een ‘gecertificeerde’ cheque eisen.


De trekker kan de cheque door de betrokken bankier laten certificeren. Deze certificatie heeft tot gevolg dat het bedrag waarvoor de cheque is uitgeschreven op verantwoordelijkheid van de betrokken bankier tot het einde van de aanbiedingstermijn ten behoeve van de houder van de cheque beschikbaar zal blijven.

Bij het certificeren van een cheque vermeldt de bankier van de trekker op de voorzijde van de cheque dat het gaat om een gecertificeerde cheque. Op de keerzijde vermeldt hij: ‘Gecertificeerd door’, gevolgd door de bankstempel en de vereiste handtekening(en).

 

Wat is een ‘geviseerde’ cheque ?

Een begunstigde kan ook zekerheid willen dat de cheque gedekt is op een bepaald moment.

De trekker kan de cheque door de betrokken bankier laten ‘viseren’:

– Op de voorzijde van de cheque brengt deze met een stempel duidelijk de vermelding ‘Visum op keerzijde’ aan.

– Op de keerzijde vermeldt de bankier:

“Geviseerd op ………(datum)”,

gevolgd door de bankstempel en de vereiste handtekening(en).

Aangezien het visum enkel vaststelt dat op het ogenblik van het viseren de nodige dekking aanwezig was, maar de dekking zelf niet beschikbaar maakt, heeft het slechts een beperkte feitelijke waarde. Het komt dan ook niet zoveel voor.

 

Wat is een ‘gekruiste’ cheque ?

De trekker of houder van een cheque kan deze kruisen door op de voorzijde ervan twee evenwijdige lijnen te trekken. De bedoeling daarvan is misbruik van gestolen cheques te voorkomen.

De wet kent twee soorten kruisingen :

– algemene kruising


De kruising is algemeen wanneer tussen de evenwijdige lijnen niets vermeld is, of wanneer er alleen de vermelding ‘bankier’ of ‘bank’ staat. De bedoeling is aan de bank op te leggen dat ze de cheque met speciale zorg behandelt. Ze moet goed opletten dat ze de cheque alleen uitbetaalt aan een cliënt die ze kent of aan een andere bankier.

– bijzondere kruising

De kruising is bijzonder, wanneer tussen de twee lijnen de naam van een bank is geschreven. In dit geval kan de cheque uitsluitend worden betaald aan de aangewezen bank of indien deze de betrokkene is, aan een van haar cliënten.

De algemene kruising kan worden omgezet in een bijzondere, maar de bijzondere kruising niet in een algemene.

Mocht een kruising of de naam van de vermelde bank – bij vergissing of opzettelijk – zijn geschrapt, dan moeten alle betrokkenen handelen alsof deze doorhaling niet is gebeurd.

 

Wat is een ‘verrekeningscheque’ ?

De trekker en de houder van een cheque kunnen de bank verplichten een cheque uitsluitend te betalen door middel van een boeking op rekening. Dit gebeurt door op de voorzijde ‘op rekening zetten’ of een gelijkwaardige vermelding te schrijven. Zo’n cheque wordt ‘verrekeningscheque’ genoemd.

 

Wat betekent ‘aval op een cheque’

De betaling van een cheque kan worden gewaarborgd door een borgtocht, ‘aval’ genoemd. Deze borgtocht kan worden gegeven voor het volledige bedrag van de cheque of een gedeelte ervan.

Er zijn verschillende manieren om een aval te geven. Men kan :

– een eenvoudige handtekening plaatsen op voorzijde van de cheque;

– het aval op de cheque zelf aanbrengen, b.v.: ‘aval voor … + handtekening’;

– aan de cheque een verlengstuk aanbrengen en daarop schrijven : ‘Aval voor … + handtekening’;

– een afzonderlijke brief opstellen en deze samen met de cheque gebruiken.

Het aval wordt uitgedrukt door de woorden ‘goed voor aval’ of een gelijkwaardige uitdrukking, geplaatst op de voor- of op de achterzijde van de cheque.

De avalgever moet dit ondertekenen. De handtekening van de avalgever is op zichzelf reeds voldoende, op voorwaarde dat zij op de voorzijde van de cheque staat.

Het aval moet vervolgens aanwijzen voor wie het is gegeven. Wanneer deze aanwijzing ontbreekt, vermoedt men dat het aval verleend is voor de trekker. Geen tegenbewijs is mogelijk.

De avalgever is op dezelfde wijze verbonden als degenen voor wie het aval is gegeven. De rechtmatige houder van de cheque kan dus ook van hem betaling eisen.

 

Eurochequekaart en eurocheques

a. Uniformiteit en zekerheid

De eurocheque is een gezamenlijk initiatief van een groot aantal Europese banken. Het is een uniforme cheque : een betaalmiddel dat bijna alle Belgische banken, spaarbanken en openbare kredietinstellingen naast hun eigen cheques uitgeven. Met een eurocheque betaalt men niet alleen zonder problemen bijna overal in België, maar ook in grote delen van Europa en het Middelland-se-Zeegebied.


Samen met de uniforme eurocheque werd een eenvormige chequegarantie-kaart in het leven geroepen : de eurochequekaart (ec-kaart). Eind 1990 kwam een nieuwe generatie ec-kaarten op de markt. Ze zullen slechts voor één derde uniform zijn. De overige ruimte (twee derden) kan door elke bankier naar keuze gepersonaliseerd worden. Vanzelfsprekend zal deze internationale vernieuwing van de ec-kaarten geleidelijk gebeuren.

Door het uitgeven van eurocheques wilden de banken niet alleen de grote onderlinge verscheidenheid stroomlijnen van de cheques die zij zelf uitgeven. Zij wilden vooral een oplossing vinden voor het feit dat veel ontvangers van cheques graag een garantie hadden voor de kredietwaardigheid (solvabiliteit) van de persoon die de cheque uitschreef. De ec-kaart is een garantiekaart. Ze waarborgt dat de betrokken bank per uitgeschreven cheque betaling waarborgt tot een bepaald maximumbedrag.

De persoonlijke ec-kaart is dus in feite een bevestiging van de kredietwaardigheid van de trekker. Als begunstigde van de cheque krijg je immers de zekerheid dat de bank je het vermelde bedrag zal uitbetalen, mits de controlevoorschriften werden nageleefd.

Wanneer je een cheque uitschrijft voor een bedrag dat hoger ligt dan het gewaarborgd minimumbedrag, val je hierdoor buiten het eurochequesysteem. Je cheque wordt behandeld als een gewone cheque voor het volledige bedrag.

Bankcheques

De bankcheque is een door een bank op haar eigen kassen getrokken cheque.

De mogelijkheid bestaat ook dat een bank een cheque trekt op de kassen van een andere bank. Dit zal meestal het geval zijn wanneer de cheque dient uitgeschreven in een vreemde munt.

Bankcheques worden om reden van de solvabiliteit van trekker en betrokkene overal zonder problemen uitbetaald.

Een bankcheque wordt door de bank aangemaakt op verzoek van de cliënt, wiens rekening dadelijk wordt belast.

Bankcheques worden gebruikt door cliënten die een zeer groot bedrag moeten betalen (b.v. bij de aankoop van een bouwgrond, een huis enz.).

Circulaire cheques

a. Omschrijving

Een ‘circulaire cheque’ is een bankcheque die door een bank wordt uitgegeven en betaalbaar gesteld wordt bij al haar vestigingen. Ingevolge een overeenkomst in de schoot van de Belgische Vereniging der Banken, wordt de eenvormige circulaire cheque ook betaalbaar gesteld bij bijna alle financiële instellingen in België.

Een circulaire cheque is steeds op naam (en dus niet aan order, d.w.z. niet overdraagbaar). Het is dus steeds uitsluitend de begunstigde, vermeld op de cheque, die hem zal kunnen innen.

Zulke cheques worden meestal uitgeschreven hetzij op initiatief van de bank zelf, hetzij op aanvraag van de cliënt voor betalingen aan personen waarvan men het rekeningnummer niet kent of die geen rekening hebben bij een financiële instelling. Dat kan b.v. het geval zijn bij uitbetaling van wedden of lonen.
b. Bedrag en geldigheidsduur

Een circulaire cheque mag slechts worden uitbetaald gedurende een termijn van drie maanden vanaf de datum van uitgifte.
c. Inning door een derde

Wanneer een derde een circulaire cheque wil innen, dient hij benevens zijn eigen identiteitskaart ook die van de begunstigde voor te leggen. Bovendien moet de begunstigde de cheque hebben geëndosseerd.

Reischeques

Reischeques zijn een alom aanvaard en uitermate veilig betaalmiddel. Je mag reischeques gerust vergelijken met vreemde bankbiljetten. Je hebt immers de keuze uit verschillende coupures (bedragen) en uit verschillende valuta.

Als je je reischeques verliest of als ze worden gestolen, dan ben je daarvoor verzekerd en kan je ter plaatse uit de nood worden geholpen. Je geniet dan van de vermaarde refund service.

Een net van duizenden banken en kantoren zorgt voor een wereldwijde service. Daarenboven worden reischeques vrij algemeen aanvaard in restaurants, hotels en luxezaken, zeker als het reischeques in de plaatselijke munt betreft.

Wanneer je je reischeques aankoopt, teken je elke reischeque onmiddellijk links onderaan. Daardoor kan jij alleen ermee betalen. Vanaf dat ogenblik zijn je reischeques verzekerd tegen verlies en diefstal. Voor de verzekering betaal je slechts 1 % op het nominale bedrag van de door jou aangekochte reischeques. Je aankoopnota en je schadevergoedingsfolder neem je steeds mee op reis, doch gescheiden van je reischeques.

Wanneer je met je reischeques wil betalen in een hotel, restaurant of winkel of ze wenst te verzilveren in een bank, plaats dan links bovenaan opnieuw je handtekening. De tweede handtekening dien je te plaatsen in het bijzijn van de begunstigde waar je de reischeque aanbiedt.

Reischeques worden meestal verkocht in verschillende coupures en mocht je ze niet allemaal opgebruikt hebben dan kan je ze aan de financiële instelling terug verkopen zonder de gebruikelijke provisie te betalen.

Zoals reeds aangehaald worden bij verlies of diefstal reischeques onmiddellijk ter plaatse terugbetaald of vervangen. Dit is de zgn. refund en is een unieke service die alleen voor reischeques geldt.

Je dient je wel stipt aan de volgende richtlijnen te houden :

– correct gebruik, d.w.z. de cheques mogen niet vooraf van de tweede handtekening voorzien zijn;

– binnen 24 uur politie en uitgever verwittigen;

– aankoopborderel van de reischeques voorleggen en serienummer van de vermiste reischeques opgeven.

Deze terugbetaling of refund neemt enkele dagen in beslag. Om tegemoet te komen aan dringende uitgaven is een voorlopige gedeeltelijke vergoeding mogelijk.

Reischeques zijn een veilig en wereldwijd betaalmiddel dat de laatste jaren meer en meer bekendheid krijgt onder de particuliere gebruikers, daar waar het voorheen vooral voor zakenreizen werd gebruikt. In werelddelen of landen waar andere internationale betaalmiddelen nog niet zijn doorgedrongen is de reischeque het enige veilige alternatief.

Soorten cheques
Getagd op: