Rechtsbijstandsverzekering voor Consumenten

De waarschijnlijkheid is groot dat u al over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. De vraag is echter of uw huidige polis alle potentiële risico’s dekt die op uw situatie van toepassing zijn. Het goede nieuws hierbij is dat het gamma van de meeste verzekeringsmaatschappijen steeds verscheidener wordt. U kunt zich als het ware verzekeren tegen alle mogelijke geschillen waar u tijdens een mensenleven in verwikkeld kunt raken (maar ook niet helemaal, later meer hierover). Dit kan geruststellend overkomen, maar wij raden u zeker aan om uw persoonlijke situatie steeds in acht te nemen. Ook de vorm van de verzekeringspolis is zeker een vergelijkende studie waard. Zo bestaan er gecombineerde polissen waarin alle mogelijke geschillen in opgenomen zijn. Anderzijds kan het lonen om voor een bepaald risico een aparte polis te nemen.

Waarvoor verzekering afsluiten?

Een allesomvattende polis ALLRISK, voor rechtsbijstand is uiteraard duurder dan een verzekering die u afsluit voor een welbepaald risico. Dit kan een beroepsrisico zijn, maar kan evengoed in de privésfeer liggen. Zo is het tegenwoordig mogelijk om zich te laten verzekeren tegen echtscheiding. De lijst van risico’s waartegen u zich kunt verzekeren lijkt wel eindeloos. Soms lijkt de kans dat u in een dergelijk geval verzeild geraakt minimaal. Praktische voorbeelden maken één en ander wat aanschouwelijker en kunnen u wellicht helpen om een gepersonaliseerde keuze te maken. U kunt nog zo voorzichtig rijden en toch een ongeluk hebben met de auto, de fiets of zelfs als voetganger. De gevallen waarbij het niet meteen duidelijk is wie of wat aan de oorzaak hiervan lag, zijn jammer genoeg legio. Dit geldt ook voor ongevallen in de huis-tuin- en keukensfeer. Zo kunt u tijdens een wandeling gebeten worden door een hond. Meestal is dit zonder erg, maar als u hierdoor in het ziekenhuis belandt, kunnen de kosten hoog oplopen. U denkt misschien dat het u niet zo gauw zal overkomen, maar niets is minder waar. Cijfers uit de verzekeringssector wijzen uit dat één op de drie landgenoten in een periode van drie jaar in een dispuut verwikkeld raakte waarbij enige tussenkomst van de verzekering noodzakelijk was. Soms is de tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij echter onvoldoende. Dan is een gerechtelijke procedure noodzakelijk.

Praten helpt

Sowieso is het goed om een dispuut minnelijk te regelen. Dit is zeker het geval bij kleine zaken. Soms hanteert een verzekeringsmaatschappij een forfaitbedrag. In de praktijk houdt dit in dat indien de kosten voor een rechtsgeding onder een bepaald baremabedrag blijven, deze niet worden vergoed door de aanbieder van uw rechtsbijstandsverzekering. Het overgrote deel van de disputen die aan een rechtsbijstandsverzekeraar worden aangeboden kan door een minnelijke schikking worden geregeld. Dit is uiteraard kostenbesparend en u bent er op die manier zeker van dat alles wettelijk is geregeld. Natuurlijk kunt u ook zelf eerst trachten tot een overeenkomst te komen met de tegenpartij. Dit geniet in alle gevallen de voorkeur.

Een overeenkomst sluiten met de tegenpartij

Soms behoren deze vormen van minnelijke schikkingen dit tot de mogelijkheden. In dat geval doet u een beroep op uw rechtsbijstandsverzekering. Uw verzekeraar is trouwens in dergelijke gevallen verplicht om in uw naam naar de rechtbank te stappen. Uiteraard mag een verzekeringsmaatschappij wel een baten/kostenanalyse maken. Valt deze negatief uit, dan is zal de maatschappij uw schadegeval zelf aan u terugbetalen. Deze manier van werken is niet standaard en zal geval per geval worden bekeken.

Disputen vermijden

Eerst en vooral is het belangrijk om weten dat het niet meer mogelijk is om bij uw rechtsbijstandsverzekeraar aan te kloppen voor een reeds bestaand dispuut. U gaat de verzekering aan om disputen te laten ophelderen die in de toekomst kunnen ontstaan. Een verzekering aangaan terwijl u in een al bestaande ruzie gewikkeld bent, heeft geen nut. Om deze handelswijze tegen te gaan gebruiken de verzekeraars trouwens een wachttijd die ingaat na het aangaan van de polis. Hoelang de wachttijd duurt, is afhankelijk van het soort van conflict. De kortste wachttijd bedraagt 3 maanden, de langste meestal 2 jaar. Een uitzondering op deze regel vormt de echtscheidingsverzekering die werkt met een wachttijd van 3 jaar.

“Opgelet voor een echtscheiding kunnen wachttijden oplopen tot 3 jaar.”

Prijs gerechtelijke procedure

De meeste mensen huiveren wanneer ze nog maar denken aan de kosten van een rechtszaak: gerechtskosten, een aangetekend schrijven en de uurlonen voor juristen, advocaten, experten en deurwaarders. Bijkomend zijn de meesten onder ons niet bekend met enige gerechtelijke procedures en/of de gang van zaken in de rechtbank. In zulk geval brengt een rechtsbijstandsverzekering zeker uitkomst. Alles wordt voor u geregeld en u kunt er zeker van zijn dat dit door de beste specialisten ter harte wordt genomen, zodat u op uw beide oren kunt slapen.

Polissen combineren of apart houden?

Een aantal consumenten kiest ervoor om alle polissen onder één dak te houden. Dit is praktisch. Zo hoeft u maar één verzekering te nemen voor uw voertuigen, de brandverzekering, de rechtsbijstand of de familiale verzekering. De ene verzekering is dan als het ware een aanvulling op de andere verzekering. En u hebt één aanspreekpunt voor alle schadegevallen. Dit lijkt praktisch, maar als puntje bij paaltje komt, komt u erachter dat u een dergelijke aanvullende verzekering enkel kunt gebruiken als u een dispuut heeft dat gerelateerd is aan gerechtelijke kosten die verbonden zijn aan het risico dat gedekt is door de hoofdverzekering. In zulk geval komt het er op neer dat u enkel van de rechtsbijstandsverzekering kunt genieten op het moment dat u bijvoorbeeld voor de politierechtbank moet voor een verkeersinbreuk.

Voordelen van een aparte rechtsbijstandsverzekering!

Een aparte rechtsbijstandsverzekering die los staat van een andere verzekering heeft zeker voordelen. De polis van zulke verzekering biedt een algemene dekking aan tegen een groter gamma van juridische problemen. U kunt hieromtrent meer informatie verkrijgen bij uw verzekeringsmakelaar. Indien deze u het antwoord schuldig blijft, kunt u het best beroep doen op een makelaar die van rechtsbijstand zijn specialisme heeft gemaakt. Bij deze laatste professional kunt u rekenen op juridisch advies op alle vlakken: sociaal recht, familiaal recht, persoonsgebonden recht, administratieve en belastingtechnische materie en uiteraard ook belangrijke aspecten van het burgerlijk recht zoals de huur en de erfwetgeving. De som die uw rechtsbijstandsverzekering uitbetaalt, dekt de kosten voor uw juridische bijstand. Wilt u bijkomend aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade, dan dient u de auto- of de brandverzekering aan te spreken.

Indien u veroordeeld wordt tot het betalen van een boete, dan wordt deze nooit gedekt voor de rechtsbijstandsverzekering. Belangrijk om weten is dat een dergelijke algemene rechtsbijstandsverzekering hogere barema’s hanteert voor het te betalen honorarium aan uw advocaat. Dit is in uw voordeel en garandeert een betere service dan een aanvullende polis bij een reeds bestaande verzekering.

Rechtsbijstandverzekering familie

Welke formule kiezen?

Dit is een vraag waar we geen algemeen antwoord op kunnen formuleren. We kunnen enkel aangeven waar u moet op letten. Hiermee bedoelen we de risico’s die u persoonlijk loopt, welke barema’s u wilt incalculeren in een verzekering en wat uw budget is voor een dergelijke rechtsbijstandsverzekering. De meeste consumenten hebben een familiale polis die zorgt voor een goede basisverzekering. In vele gevallen is deze voldoende. U doet er echter goed aan om zorgvuldig na te lezen welke risico’s door uw familiale verzekering worden gedekt en welke niet. Indien u hiaten ontdekt, doet u er goed aan om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Disputen die niet door een familiale verzekering worden gedekt zijn o.a. : gevolgen van burenruzies, problemen met de belastingdienst, arbeidsrecht of geschillen met de plaatselijke overheid. Voor dit soort van disputen dient u een algemene rechtsbijstandsverzekering te nemen. De barema’s voor de vergoedingen zijn zoals eerder gezegd hoger, maar dit houdt ook in dat de jaarlijkse premie voor een dergelijke verzekering wat hoger ligt. Een bedrag van rond de 400 euro is zeker realistisch. Daartegenover staat dat het uurloon van een degelijke advocaat dermate hoog is dat u dit bedrag zeker kunt recupereren nadat u op uw verzekering beroep heeft gedaan.

De keuze van de verzekeraar

Vele consumenten hebben de neiging om te kiezen voor een polis voor rechtsbijstandsverzekering bij de maatschappij waar ze ook hun andere verzekeringen hebben lopen. De reden hiervoor ligt voor de hand. U bent vertrouwd met deze verzekeraar en weet wat u kunt verwachten. Toch zijn er redenen om een rechtsbijstandsverzekering bij een andere aanbieder af te sluiten. In bepaalde gevallen kunt u namelijk een dispuut krijgen met uw verzekeraar. Dit gebeurt wel eens m.b.t. de uitkering van terug te betalen bedrag. In zulk geval lijkt het niet handig om uw rechtsbijstandsverzekering bij dezelfde maatschappij te nemen. De maatschappij die u wilt aanklagen is in een dergelijke situatie ook dezelfde op wie u beroep doet om u te verdedigen.

Wettelijke bescherming

In het consumentenrecht werden een aantal bepalingen opgenomen om de consument hiertegen te behoeden. Zo zegt de wet, dat het verplicht is om een rechtsbijstandsdossier toe te vertrouwen aan een andere dossierbeheerder. De verzekeringsmaatschappij kan dit regelen door ofwel een aparte branche voor rechtsbijstand op te zetten of het departement schade te herbergen binnen een afzonderlijke structuur. Of dit in de praktijk ook zo gebeurt, is de bevoegdheid van de financiële toezichthouder FSMA. Verder kan de consument zich beroepen op de objectiviteitsclausule die standaard en steeds volgens de wet in de rechtsbijstandspolis is opgenomen.

Deze clausule heeft verder een bijkomend voordeel: de consument heeft het recht om steeds raad te vragen aan een advocaat wanneer hij het niet eens is met de door de verzekeringsmaatschappij geboden hulpverlening. Dit noemt de objectiviteitscalusule. Een verzekeringsmaatschappij is daar wettelijk toe geboden. Staat u als consument in uw recht, dan moet uw verzekeringsmaatschappij de aanbevelingen van de advocaat volgen en diens honorarium betalen. Heeft de maatschappij het bij het rechte eind, dan moet de maatschappij enkel de helft van het door de consument ingewonnen juridisch advies ten laste nemen.

Zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Zowel kleine als grote bedrijven nemen het best een rechtsbijstandsverzekering. En dat meen ik, neem het! Toch zijn niet alle ondernemers overtuigd van het nut van een dergelijke polis. Uiteraard hangt aan een dergelijke verzekering een prijskaartje. Deze som schrikt vaak af. Toch geldt ook hier dat het geld dat u hiervoor op jaarbasis betaalt, aanzienlijk minder is dan het ereloon van een gespecialiseerde advocaat.

Ook voor bedrijven geldt dat het beter is om te kiezen voor een aparte rechtsbijstandsverzekering dan voor aanvullingen op reeds aangegane verzekeringen. In zakelijke geschillen is vaak maatwerk nodig en dan is een rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers zeker geen overbodige luxe.

Voorbeelden van een zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Zakelijke rechtsbijstandsdossiers gaan vaak over disputen met consumenten en groothandels over aangegane contracten. Indien u personeel tewerkstelt, kiest u bijkomend voor een arbeidsgeschillenverzekering.

Per beroep

Ieder beroep houdt andere risico’s in. De beroepsfout van een garagist heeft andere gevolgen dan deze van een dokter of deze van een copywriter of webdesigner. Dit is de reden dat rechtsbijstandsverzekeringen in de meeste gevallen flexibel zijn. Hetzelfde kan gezegd worden van de activiteiten van bedrijven. Zo gebeurt het geregeld dat het werkgebied of branche van een onderneming uitbreiding kent. Het gaat niet alleen over de kwaliteit van het geleverd werk, maar ook over belastingtechnische geschillen. En het gaat nog verder. Het is zelfs mogelijk om een bedrijf te laten verzekeren tegen belastingcontroles.

Tip: Eenmanszaken kunnen zich niet verzekeren tegen inbeslagname woning na faillissement. Privé en zaak zijn dus niet te scheiden. Wat wel kan is: akte door de notaris laten opstellen van onbeslagbaarheid van de woning. Zodoende is het privégedeelte van de woning gewaarborgd tegen inbeslagname tenzij serieuze fraude wordt geconstateerd. Opgelet, het gaat hier over het zakelijk gedeelte. U bent niet beschermd voor persoonlijke schulden. Met andere woorden, schulden door een hypotheek worden niet gewaarborgd.

Wereldwijd of lokaal?

Meestal zijn rechtsbijstandsverzekeringen van toepassing op het geografisch gebied waarin een bedrijf werkt. In het algemeen moeten we dan denken aan Europa en bij uitbreiding de mediterrane gebieden. Een multinational die wereldwijd actief is, zal aangeraden worden om een rechtsbijstandspolis op maat aan te gaan.

Een actueel voorbeeld: Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Een effectief voorbeeld wordt hier gegeven zodat je duidelijk beseft wat er kan gebeuren.

Zelfs al heb je een verzekering is het niet noodzakelijk zo dat je dan ook verzekerd bent. Overal op internet en op websites wordt aangeraden dat men zeker kiest voor een Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Je kan daarnaast opteren voor een verzekering Rechtsbijstand die je er kan bijnemen. NEE! Eigenlijk is het net omgekeerd! Het is zelfs zo dat je dus 2 verschillende algemene voorwaarden hebt respectievelijke voor de Burgerlijke aansprakelijkheid die ze je standaard wel zullen geven en ondertekenen. Maar er is ook een Rechtsbijstandsverzekering met zijn eigen algemene voorwaarden.

En als je aanspraak wilt maken op een advocaat, dan zal er wat er in de algemene voorwaarde van de Rechtsbijstandsverzekering staan, beslissend zijn of je recht hebt op een advocaat of niet. Vraag dus altijd naar de algemene voorwaarde van de rechtsbijstandsverzekering! Soms ga je langs bij een kantoor zoals Liantis. Zij werken dan samen met AG Insurance voor de Burgerlijke aansprakelijkheid en die werken dan ook nog eens verder samen met Providis voor de Rechtsbijstandsverzekering. Dus lees beide algemene voorwaarden grondig door.

Hoogst waarschijnlijk snap je maar de helft of niet de helft wat er staat. Daarom raad ik ook aan uit ervaringen die ik gehoord heb, ga naar een kantoor in de buurt waar je mee kan praten. Kijk op internet voor recensies. Het is je kantoor die hier de key rol speelt. Want als je geen goede verzekeringsmakelaar hebt, dan maakt het in de meeste gevallen al niet meer uit wat voor verzekering je hebt. Ze zetten je op het verkeerde pad. Misschien heb je wel recht op bijstand maar schuiven het onder een andere noemer. Ben je toch nog verplicht om een advocaat aan te nemen om je te laten begeleiden in je verzekeringsdossier zodat de verzekeringen toch een dossier opent. Dus hier al de conclusie, kies een kantoor waar je je goed bij voelt. Opgelet. Sommige verzekeringsmakelaar durven je te factureren ook al gaat het om een verkennend gesprek. En dat loopt snel op tot 65 EUR/ uur. Dus vraag of er een urenloon aan vast hangt of niet.

Akkoord voor sommige handelaars en bedrijven dat zij een B.A-verzekering nemen. Maar iemand die een klein administratief bedrijfje heeft, koopt gewoon een lege doos wanneer die betaald voor een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en ik zal je ook vertellen waarom. Eerst en vooral staat er heel veel in die verzekeringspolis dat men eigenlijk niet nodig heeft. Dus op dat moment betaal je eigenlijk te veel! Eigenlijk is een één lange doorlopende tekst waar je amper iets van begrijpt. Er wordt niet duidelijk gesteld: WAAR BEN IK NU NIET TEGEN VERZEKERD? Dat zul je dan pas te weten komen wanneer het zo ver is. En geloof mij, de meeste hebben geen recht op bijstand in geval er nood is aan een advocaat dat kan ik je nu al voorspellen om een heel simpele reden. En dit is zeer belangrijk. Een basis rechtsbijstandsverzekering is niet gedekt voor CONTRACTUELE GESCHILLEN. Je zal denken, geen probleem. Als er niets ondertekend is, of er kunnen geen contactuele bewijslasten geleverd worden zit ik veilig. Toch niet. Stel iemand stuurt je onrechtmatig een factuur toe. Er zijn geen bewijslasten dat er een handelsovereenkomst gesloten is. Dus als klant denk je, Geen probleem, geen contractueel geschil, ik ben gedekt. NEE! Aangezien het geschil een ‘contractueel karakter’ heeft valt het onder contractuele geschillen en ben je niet verzekerd. En denk even logisch na, je bent zelfstandige. Met wie dan ook waar je handel mee drijft, het gaat altijd over contractuele overeenkomsten, mondeling, op papier, per e-mail. Je bent altijd de pineut. Je advocaat zal je gelijk geven – dit is geen contractueel geschil – maar hij bekijkt het vanuit een gerechtelijk perspectief. Je zal de zaak wel winnen maar dan moet er wel eerst een gerechtelijke zaak van komen en het blijft massa’s geld kosten. Sowieso ben je geld kwijt. Het gaat zelfs veel verder maar we kunnen hier voorbeelden van geven. Heb je zelf nog een verhaal. Kan je het altijd in de reacties hieronder plaatsen. Wel niemand beschuldigen bij naam a.u.b..

De meeste kleine zelfstandigen zijn niet verzekerd tijdens contractuele geschillen van alle aard.

Dus uit eigen ervaring zeg ik aan iedereen maar dan ook iedereen een rechtsbijstand basis met bijkomende waarin contractuele geschillen in opgenomen is. A.u.b. of anders heb je dus effectief lege dozen gekocht! Je zal zelfs zien, sommige makelaars bieden het zelfs niet aan, maar zonder kan je niet als ondernemer. Wie het wel aanbiedt is DAS-verzekering.

Super tevreden van eigenlijk. Mogelijk zijn er nog andere. Het is de basis en het kost niet zo veel meer dan een standaard polis.

Tip: Als zelfstandige hebben we de neiging om zoveel mogelijk diensten onder onze btw-nummer te plaatsen. Want een aanpassing kost geldt. Dat wordt geklasseerd onder NACE-code. Dus webdesign of IT heeft een bepaalde Nace-code onder uw BTW-nummer. Nu dit is heel belangrijk, want hoe meer Nace-codes je onder je BTW zet, hoe meer verzekering dat je gaat betalen als de makelaar u niet specifiek vraagt: Welke Nace-codes worden momenteel gebruikt. Want elke Nace-code houdt een bepaald risico in. Zet a.u.b. geen schoorsteenveger onder uw btw-nummer als je geen schoorsteenveger bent. Dit houdt een enorm risico in en daar betaal je voor. Eigenlijk de meeste diensten waar handenarbeid bij te pas komt.

Een rechtszaak aanspannen kost geld!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *